Dogalgaza Gecis

DOĞAL GAZA GEÇİŞ İŞLEMLERİ
Bina sakinlerine yardımcı olmak amacıyla yapılacak işler maddeler halinde özetlenmiştir;

1. Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız ALO DOĞAL GAZ 187 telefondan öğreniniz.

2. Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)

3. Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.

4. Karar defterinin fotokopisi ile binanın bağlı bulunduğu ARMADAŞ A.Ş abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için ARMADAŞ tarafından, abone numarası verilecektir.

5. Teklif edilen cihazlar incelenip (mümkünse kazanın brülörün çalışır durumda görülüp kullananlardan bilgi alınmasını öneririz) güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.

6. Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)

7. Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.

8. Mühendislik firması abone numarası ARMADAŞ şartlarına uygun doğal gaz projesine başlar. Proje bittikten sonra 3 nüsha olarak ARMADAŞ Gaz Dağıtım müdürlüğünde onaya verilir.

9. Proje onaylandıktan sonra tesisatçı firma başlama formu olarak adlandırılan belgeyi bölge müdürlüğüne verir.

10. ARMADAŞ A.Ş, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisini çağırır. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak, damga pulu, apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte bölge müdürlüğüne başvurarak güvence sözleşmesini yapar.

11. Yapımcı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.

12. Projeci firma tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının bulunduğu test kağıtlarını bölge müdürlüğüne verir. Böylece içinde proje, güvence sözleşmesi ve test kağıtlarının bulunduğu dosya hazırlanmış olur.

13. Apartman ısınma ve varsa boyler kullanma sıcak suyu programını yönetim belirler. (bir örnek için yan sayfadaki tabloya bakınız) a. Günümüz doğal gaz kazanları artık tamamen otomatik kontrollü ve programlanabilir olmalıdır. Örneğin; Buderus , BOSCH ve ARİSTON kazanlarda bu amaçla geliştirilmiş Logamatik panel bulunmaktadır. Bu panel istenilen programda ve dış sıcaklığı göre optimum şartlarda kazanı çalıştırır. Logamatik panelde bulunan ve diğerlerinde de bulunması gereken ilave özellikler; b. Gündüz ısıtma programında; Dış hava sıcaklığı (...°C)'nın altına düştüğünde kalorifer kazanı çalışmalıdır. (Apartmanlarda 15 veya 16°C, villalarda 17 veya 18°C olabilir) c. Gece ısıtma programında; Dış hava (...°C) sıcaklığa düşünceye kadar kalorifer kazanı gece programında çalışmasın. (konforlu seçim + 10°C, ekonomik seçim + 5°C olabilir) Dış hava sıcaklığı yukarıda belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde (gece programında) oda sıcaklığı (...°C) olsun. (Oda sıcaklığı gece programında konforlu seçimde 2°C, ekonomik seçimde 8°C gündüze göre düşürülebilir)

14. Bölge müdürlüğü konrol için firmaya gün verir. Kontrol mühendisi proje ve gaz tesisatının uygunluğunu kontrol eder.

15. Kontrol mühendisi onayı verdikten sonra firma sayacı alır ve bağlar. Daha sonra gaz açma ekibini ilgili müdürlükten alır. Ekip U manometre ile kaçak kontrolü yapar. Kaçak yoksa kontrol mühendisi, teknisyen, proje mühendisi, usta ve yöneticinin imzalarının bulunduğu gaz açma formu hazırlanır. Bu formdan yöneticiye, tesisatçıyA ve ARMADAŞ 'a birer kopya verilir. Gaz açılır.